Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Какво е ... интелектуална собственост?

Интелектуална собственост

Индустриална собственост

Представител по индустриална собственост

Марка

Придобиване на правото върху марка

Съвместно притежание на марка

МКСУ

Символите ТМ R

Фирма и фирмено име

Домейн име

Задължение за използване на марка

Колективна марка

Сертификатна марка

Общоизвестна марка

Марка ползваща се с известност

Словна марка

Фигуративна марка

Триизмерна марка

Цветна маркa

Звукова марка

Комбинирана марка

Държавен регистър на марките

Марка пораждаща объркване

Марка въвеждаща в заблуждение

Имитация на марка

Лицензионен договор за марка

Франчайзинг

Международна регистрация на марка

Марка на общността

Конвенционен приоритет

Изложбен приоритет

Паралелен внос

Географски означения

Правна закрила на географско означение

Имитация на географско означение

Неправилно използване на географско означение

Интелектуална собственост. Интелектуалната собственост е нематериален актив. Този актив е способен да носи печалби на своите притежатели. До сегашното си развитие, интелектуалната собственост е разделена в две основни категории: Индустриална собственост и авторско право. Ноу хау (I know how to do it) също се определя като част от интелектуалната собственост.

Индустриална собственост. В индустриалната собственост попадат: Патентите, Полезните модели, Промишлените дизайни, Търговските марки, Географските означения, Фирмените наименования, Домейн имената.

Представител по индустриална собственост. Представителят по индустриална собственост извършва законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители по индустриална собственост към съответната институция или организация (БПО, ОХИМ, СОИС).

Марка. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Марката е знак – словен, фигуративен, триизмерен, звуков или комбиниран.

Придобиване на правото върху марка. Правото върху марка се придобива чрез регистрация, в компетентната институция, считано от датата на подаване на заявката. Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително.

Съвместно притежание на марка. Правото върху марката може да е притежание на две или повече лица.

МКСУМеждународната класификация на стоките и услугите.

Символите ТМ. R. Символите R и ТМ се използват като указващи знаци за собственост върху знак. Обичайно са поставени в кръг и стоят в близост до търговския знак. При поставянето на символа R, се указва наличието на регистрация на марката.

Фирма и фирмено име. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Фирменото име може да бъде регистрирано и като марка, стига да отговаря на изискванията на закона.

Домейн име. Домейн името се определя и като индустриална собственост, защото може да бъде съставено или да съдържа фирмено име и/или марка на дружество. Също така домейн името притежава отличителност и може да се използва като канал за дистрибуция на стоки и услуги. Домейн името представлява закупуването на право на притежание на име в интернет за определено време. Всяко домейн име отговаря на цифров IP адрес в интернет. Домейн името е уникално и може да бъде достъпно по цял свят чрез световната мрежа. Домейн името се състои от избираема и основна част. Избираемата част се състои от букви цифри, точки, тирета и други позволени знаци, избрани от притежателя на домейна, а основната част се състои от домейн разширение определено и обслужвано от ICAN. Освен с латински букви е възможна регистрацията на домейн имена и с букви на кирилица, арабски, китайски и други. През последните години се наблюдава, интензивна търговия с домейн имена. Особено интересни са тези, които представляват ключови думи и биват лесно намирани от търсачките в интернет. Едни от най-популярните и използвани домейн разширения са: .COM; .NET; .ORG; .INFO; .EU; US; Домейн разширението на Република България е .BG;

Задължение за използване на марка. Когато марката не е реално използвана тя може да бъде отменена. Условия за отмяна на регистрирана марка се създават, когато в срок определен от закона (5г.), притежателят на марката не е започнал реално да я използва на територията, където е регистрирана във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана.

Също така условия за отмяна на регистрацията на марка възникват, когато използването на марка е било преустановено за по-дълъг период от законоустановения (5г.).

Колективна марка. Колективната марка е марка - притежание на сдружение на производители, търговци или на лица, извършващи услуги, което е юридическо лице. Тя отличава стоките или услугите на членовете на сдружението от стоките или услугите на други лица.

Сертификатна марка. Сертификатната марка удостоверява материала, начина на изработване, качеството или други характеристики на стоките или услугите, произвеждани или предлагани от лица, с разрешението и под контрола на притежателя на марката.

Общоизвестна марка. Общоизвестната марка, може да бъде регистрирана или нерегистрирана марка. Тя  представлява пречка за регистрация на друга марка, която е сходна или идентична с нея и е предназначена за означаване на идентични или сходни стоки и услуги.

Марка ползваща се с известност. Марка, ползваща се с известност е регистрирана марка. Закрилата е за различни стоки и/или услуги срещу извличане без основание на облаги от отличителния й характер или нейната известност.

Словна марка. Марка, когато се състоят от думи, включително имена на лица, съчетание от думи, букви, цифри или съчетание от букви и цифри.

Фигуративна марка. Фигуративни - когато се състоят от рисунки или фигури.

Триизмерна марка. Марка, когато се състоят от формата на стоката или нейната опаковка.

Цветна марка (Комбинирана). Комбинации от цветове - когато се състоят от два или повече цвята.

Звукова марка. Звукови - когато представляват мелодия, представена графично чрез ноти.

Комбинирана марка. Комбинирани - когато са съчетание от словни и/или фигуративни елементи и/или цветове. Комбинирана е и словна марка със специално графично изписване.

Държавен регистър на марките. Държавният регистър на марките се поддържа от Патентното ведомство и съдържа данни за всички регистрирани марки и за всички последващи вписвания по отношение на тях. Патентно ведомство подържа също и държавен регистър на общоизвестните марки и държавен регистър на географските означения. Държавните регистри са публични. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието им.

Марка пораждаща объркване. Марката създава объркване, когато е налице възможност за свързване с по-ранна марка. По този начин се създава погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите. При объркването съществува реалната опасност потребителите да вярват, че стоките и услугите са на същите или свързани лица. Объркването представлява нелоялна конкуренция и противоречи на честните обичаи в областта на индустрията или търговията. Заявена марка създаваща объркване спрямо друга по-ранна марка не се регистрира от Патентно ведомство, при подадена опозиция срещу регистрацията в рамките на законоустановения срок. Типичен пример за създаване на объркване между марки е: „adidas” и „adiddas”, заявени за едни и същи стоки и услуги от различни лица.

Марка въвеждаща в заблуждение. Марка въвежда в заблуждение потребителите, когато марката се състои от или включва знаци или означения с невярно съдържание относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите. Марка, която въвежда в заблуждение потребителите по отношение на стоките и услугите не се регистрира от Патентното ведомство. Пример, за това, когато една заявена марка може да въведе в заблуждение потребителите е думата „Кофеин” заявена за стоката безкофеиново кафе. Това е така, защото думата „Кофеин” директно създава очаквания на потребителите, относно естеството на стоката, които несъществуват и го въведат в заблуждение. При преценка за това дали дадена марка въвежда в заблуждение, винаги се изхожда от гледна точка на потребителите.

Имитация на марка. Имитация на марка е знак, който не се различава съществено от регистрирана марка. Имитацията на марка води до объркване на потребителите.

Лицензионен договор за марка. Лицензионният договор е договор, с който носителят на правото върху марка отстъпва правото на използване на този обект на друго лице. Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия, на която действа марката.

Франчайзинг. Франчайзингът е вид лицензия, с която се предоставя съвкупност от знания и бизнес имидж за стартирането на успешен бизнес. Франчайзингът се определя също като бизнес съюз, при които една фирма предоставя на друга успешен бизнес модел, за което втората плаща договорена стойност. По принцип фирмите предоставящи франчайзинг са утвърдени и проспериращи компании с наложени търговски марки, с голямо доверие сред обществото и високо качество на предоставяните стоки и/или услуги. В повечето случаи освен предоставянето на своите търговски знаци франчайзингодателите осигуряват и обучение на служителите на франчайзигополучателите, за да се гарантира качеството на производствения и/или търговски процес.

Международна регистрация на марка. Под международна регистрация на марка се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на Мадридската спогодба и Протокола. За международна регистрация на марка, заявителя се нуждае от заявена или регистрирана марка от страната на произхода.

Марка на общността. Марката на Общността е марка, която е регистрирана във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн). Една от основните характеристики на европейската търговска марка е нейната единност по отношение на нейното териториално действие. Като съкращение за обозначаване на европейската търговска марка се използват латинските букви CTM (Community Trade mark).

Конвенционен приоритет. Конвенциония приоритет представлява право. Той дава възможността на притежателя на заявка за марка, при подаването на нови заявки за марки за същата марка, новите заявки да се ползват с приоритетната дата на първо подадената заявка за марка, при условие че са подадени в рамките на 6 месеца от датата на първо заявената марка, за териториите на страните членки на Парижката конвенция или Световната търговска организация.

С конвенционния приоритет се цели защитата на търговските интереси на заявителите на марки от страните членки на Парижката конвенция и Световната търговска организация.

Изложбен приоритет. Право на изложбен приоритет на заявителя на марка се признава от датата на излагането на стоките или услугите, означени със заявената марка, на официална или официално призната изложба, когато са спазени всички законови изисквания. За да бъде признат изложбения приоритет, заявката за марка трябва да е подадена в шестмесечен срок от датата на първото излагане на стоките или услугите. Също така заявката трябва да е за същата марка и за същите стоки или услуги, които са били изложени.

Нужда от признаване на право на изложбен приоритет възниква, когато стоки и/или услуги са били обозначени с марка, която не е била  заявена /регистрирана/, по време на излагането им. За да бъдат защитени правата на реалния собственик на нерегистрираната марка е предвидена възможността на изложбения приоритет, с което се ограничава възможността за прилагането на недобросъвестни търговски практики и придобиване на правото върху чужда марка.

Паралелен внос. Паралелният внос представлява внасянето на оригинални продукти от друга държава без разрешението на производителя, притежател на правото върху търговска марка. Условия за паралелният внос възниква, когато цените на едни и същи продукти между две или повече страни значително се различават.

Географски означения. Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

Наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори.

Географско указание е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход.

За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на изискванията на закона.

Правна закрила на географско означение. Правната закрила на географското означение се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

Имитация на географско означение. Имитация на географско означение е означение, което не се различава съществено от регистрирано географско означение.

Неправилно използване на географско означение. Неправилно използване на географско означение е използване без правно основание.