Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

Патент, Търговска марка, Промишлен дизайн.

Патент. Предоставя изключителни права на собственика. С патент се закрилят изобретения, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Главно се използва за закрила на технически решения от всички области на техниката, собственост на фирма или физическо лице от неправомерно облагодетелстване от трети лица. Придобива се след експертиза от отговорната институция, която издава патента. Само изобретенията се патентоват.

Търговска марка. Предоставя изключителни права на собственика. С търговска марка се закрилят търговските знаци собственост на физическите и юридически лица. Закриля имиджа и идентичността на продукта или компанията от неправомерно облагодетелстване от трети лица. Търговската марка не се патентова, а се регистрира. Придобива се чрез регистрация от отговорната институция, която издава свидетелство за регистрация на марка.

Промишлен дизайн. Предоставя изключителни права на собственика. С промишлен дизайн се закриля видимия външен вид на продукт или части от него, собственост на фирма или физическо лице. Промишлен дизайн не се патентнова, а се регистрира. С промишлен дизайн не могат да се закрилят технически решения. Придобива се чрез регистрация от отговорната институция, която издава свидетелство за регистрация на промишлен дизайн.

Фирмено наименование. Не дава изключителни права на собственика върху името, като има ограничена законодателна закрила. Главно се използва за посочване на търговеца. Придобива се след регистрация на фирма.

Домейн име. Не дава изключителни права на собственика му. Главно служи като канал за комуникация между фирмата и обществото. Придобива се след регистрация.

 

Научи повече за Тъговската марка