Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

При извършената проверка се установи, че заявката не отговаря на изискванията на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.
При извършената проверка се установи, че заявката не отговаря на изискванията на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения.

За да бъде регистрирана една търговска марка освен, че трябва да отговаря на материалните изисквания на Закона за марките и географските означения, тя трябва да отговаря и на формалните изисквания, които са разписани в „Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения”.

Важно е да обърнете внимание, че в двумесечен срок от представяне на документа за платени такси за всяка заявка се проверява дали:

- заявителят отговаря на изискванията на ЗМГО, а именно дали заявителя е българско физическо или юридическо лице или международно физическо или юридическо лице имащо право да притежава търговска марка;

- заявката отговаря на изискванията на ЗМГО  по отношение на коректно посочено име на заявителя, адрес на заявителя ,предоставяне на изображение на марката, предоставяне на списък със стоки и услуги и др.

- когато марката е колективна или сертификатна предоставяне на правилата за използване на колективна или сертификатна марка съгласно разпоредбите на закона.

- заявката отговаря на изискванията:  предоставено е искане за регистрация, представляващо изричното волеизявление на заявителя за регистрация на заявената марка; идентификационни данни на заявителя; идентификационни данни на представителя, когато е упълномощен; адрес за кореспонденция, когато има такъв; претенция за приоритет, когато е претендиран; указание за вида на марката; изображение или изписване на марката; описание на марката и/или указване на словните й елементи и начина на изписването им - с букви на кирилица или на латиница, и/или указание за цвета/цветовете, когато изображението е цветно; данни за предходната заявка - в случаите на разделяне на заявката; списък на стоките и/или услугите и класовете им по Международната класификация на стоките и услугите; декларация за отказ от изключително право върху елемент от марката; номер, дата и приоритет на заявката или регистрацията на марката на Общността, за която е поискано преобразуване в национална заявка; опис на приложените към заявката документи; подпис.

Към заявката се прилагат също: пълномощно; приоритетен документ; документ за платени такси за заявяване, експертиза и публикация; правила за използване на колективната или сертификатната марка, когато се иска регистрация на такава марка.

- списъкът на стоките и/или услугите и класовете отговарят на изискванията: в списъка на стоките и/или услугите се посочват наименованията на стоките и/или услугите, за които се иска регистрация, групирани съгласно класовете на Международната класификация; всяка група от стоки и/или услуги се предхожда от номера на класа в Международната класификация. Списъкът на стоките и/или услугите се представя във възходящ ред на класовете. Стоките и/или услугите се описват с ясни и недвусмислени термини по възможност съгласно терминологията, използвана в Международната класификация.

- Когато при проверката се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им.

- При разделяне на заявката се подава разделена заявка и се заплаща такса за заявяване, експертиза и публикация на заявката. Съдържанието на разделената заявка не трябва да се различава от съдържанието на първоначалната заявка.

- Когато се установи, че стоките и/или услугите са групирани или класирани неправилно, заявителят трябва да ги прегрупира или прекласира и да заплати такси за новите класове, когато е необходимо.

- Когато стоките и/или услугите са неразбираеми или са описани с неясни термини, заявителят трябва да ги обясни, уточни и коригира, без да излиза извън обхвата на заявените стоки и/или услуги.

- Когато се установи, че стоките и/или услугите са описани с неправилен словоред и/или са допуснати очевидни повторения, списъкът на стоките и/или услугите се редактира по отношение на словореда и повторенията, като заявителят се уведомява за служебно извършената корекция.

- Когато е претендиран приоритет и в срока по чл. 34 ЗМГО не е приложен приоритетен документ или не е заплатена такса за приоритет, или приоритетният документ не отговаря на изискванията на, заявителят се уведомява, че приоритетът на заявката се определя от датата на подаването й в Патентното ведомство.

- Когато заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, държавният експерт взема решение за прекратяване на производството.

- Когато заявителят прекласира неправилно класираните стоки и/или услуги, но в срок, не заплати дължимата такса за включване на допълнителен/ни клас/ове, производството по заявката продължава, като заявителят се уведомява, че стоките и/или услугите, които попадат в допълнителните класове, ще отпаднат от заявения списък.

- Когато в срок не е представено пълномощно или представеното пълномощно не отговаря на изискванията на и заявителят е лице, което има постоянен адрес или седалище в Република България, заявителят се уведомява, че производството по заявката продължава, като кореспонденцията се води директно с него.

Ако бъдат констатирани нередности в подадените документи за регистрация на марка процедурата по регистрация не може да продължи. Отстраняването на нередностите трябва да бъде извършено в срок определен от ведомството. По принцип Патентното ведомство дава двумесечен срок за отстраняване на недостатъците в заявката за марка, считано от датата на получаване на уведомителното писмо.

След отстраняване на нередностите в законоустановения срок заявката за регистрация на марка преминава в материална експертиза.

В повечето случай при подаване на заявка за регистрация на марка, заявителите допускат грешки при класирането на стоките и услугите, поради което Патентното ведомство отдел „Формална експертиза и експертиза по същество на МГО”, връща заявката за марка за корекция.

Прекласирането на списъка със стоките и услугите в заявката за марка трябва да стане съобразно Международната класификация за стоките и услугите, съгласно последната редакция.

Повече информация относно търговките марки.

Още за търговската марка