Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Проблем с търговска марка

ВАЖНО! винаги се консултирайте с компетентно лице преди да предприемете каквито и да е действия или бездействие при проблем с търговска марка!

Използват ми търговската марка без разрешение.

Пропуснах срока за подновяване на регистрацията.

Пропуснах срока за отговор и заплащане на такса.

Отказаха ми регистрацията на търговската марка.

Промених логото, а вече съм подал заявка за марка със старото лого, какво да направя?

Регистрираха ми търговската марка.

Кражба на търговска марка.

Използват ми търговската марка без разрешение. Ако някой използва Вашата търговска марка без разрешение, при всички положения е хубаво да се обърнете към специалист или адвокат, който да ви посъветва как да постъпите. Нужно е да се направи пълен анализ на ситуацията и да се предприемат адекватни мерки. Срещу нарушителите на изключителните права върху Вашият знак могат да бъдат започнати различни процедури, административно правни или съдебно правни, в зависимост от вида и степента на нарушението. Начало

Пропуснах срока за подновяване на регистрацията. В някои случаи независимо, че сте пропуснали срока за подновяване на регистрацията на търговската марка, има възможност регистрацията да бъде продължена, поради което не изоставяйте търговската марка, за която сте пропуснали срока за подновяване но потърсете съвет от специалист или адвокат, как да постъпите. Начало

Пропуснах срока за отговор и заплащане на такса. Въпреки, че сте пропуснали срока за отговор или за плащане на такса, понякога има какво още да се направи, за да се регистрира търговската марка или да се продължи процедурата. Не винаги всичко е загубено, поради което е важно да се обърнете за съвет към специалист или адвокат. Начало

Отказаха ми регистрацията на търговска марка. Заявителите и притежателите на търговски марки имат право да представят своите аргументи за или срещу дадено решение на компетентната институция. В някои случаи законодателството позволява определени откази да бъдат преодоляни след аргументирано възражение и предоставянето на определени материали и документи. Всяко едно възражение подадено до компетентната институция срещу едно или друго решение следва да бъде надлежно оформено и правно аргументирано, за да има успех. Начало

Промених логото, а вече съм подал заявка за марка със старото лого, какво да направя? Поради дългата процедура по регистрация на търговска марка понякога в практиката се случва да бъде подадена заявка за марка и впоследствие търговският знак да бъде променен поради промяна на едно или друго обстоятелство. Ако става въпрос за промени на името и адреса на фирмата в състава на марката и ако тези промени не са съществени, законодателството в страната позволява някои изключения за промяна. Начало

Регистрираха ми търговската марка. Ако сте се забавили с регистрацията на търговска марка поради една или друга причина и някой се е възползвал от ситуацията, не всичко е загубено. Законодателството в страната и в чужбина позволява да се предприемат  конкретни действия срещу нарушителите и недобросъвестните търговци. Разбира се, всяка една ситуация трябва да бъде разглеждана сама за себе си, поради което Ви препоръчваме да се консултирате със специалист, преди да предприемете каквито и да е действия. Начало

Кражба на търговска марка. Разходите по регистрацията и подържането на чужда търговска марка почти никога не се възвръщат. Също така последствията от регистрацията на чужда марка могат да бъдат съпроводени със значителни негативи за Вас и Вашата фирма. Използването на чужд знак за неправомерно облагодетелстване може да Ви причини значителни финансови и материални загуби при ответни претенции и действия на засегнатата страна. Търговията с обекти на интелектуална собственост няма нищо общо с регистрацията на чужда марка и последващите опити за нейната продажба на истинския собственик. Начало