Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Услуги

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ОФИСА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

-  Консултации;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Национална търговска марка;

- Изготвяне и депозиране на опозиция срещу регистрация на търговска марка;

- Изготвяне и депозиране на искания за заличаване и отмяна на търговска марка;

- Изготвяне на възражения срещу отказ на Патентно ведомство да регистриран търговска марка;

- Вписване на обстоятелства около търговска марка в регистъра на Търговските марки;

- Други действия;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ОФИСА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

- Консултации;

- Извършване на проучвания на установяване на по-ранни конфликтни права;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Търговска марка на Общността;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Дизайн на Общността;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за опозиция срещу регистрация на Търговска марка на Общността;

- Изготвяне на възражения;

- Изготвяне на искания за отмяна и невалидност на Марка на Общността;

- Медиация;

-Наблюдение на Търговска марка и Дизайн;

- Други действия;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- Извършване на проучвания на установяване на по-ранни конфликтни права;

- Попълване на заявка за регистрация на търговска марка с Международно действие;

- Водене на кореспонденция с СОИС;

- Други действия;